Missie

Stichting N.U.N.C. heeft als missie cultuurbehoud en cultuuruitdraging te bewerkstelligen door de cultuurbeleving te stimuleren bij jonge volwassenen. Dit door middel van het organiseren van culturele activiteiten ten behoeve van deze doelgroep. De stichting wil ook graag het verbinden van en samenwerken van culturele initiatieven welke gericht zijn op Young Professionals en soortgelijke doelgroepen stimuleren. Het is voor de Stichting van essentieel belang dat kunst en cultuur nu en in de toekomst breed gedragen worden, omdat,

  1. cultuurbehoud alleen kan plaatsvinden als hier voldoende draagvlak voor is, waarbij de continuïteit van cultuurbehoud voor een groot gedeelte afhankelijk is van overlevering aan en door jonge mensen;
  2. de bekostiging van cultuur middels meerdere verdienmodellen een betere kans krijgt om behouden te blijven voor de toekomst en zo ook toekomstige generaties cultuur te laten ervaren.